VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 337 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 12:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 201 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 8:32:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2019; P: 3/22/2019; 158 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 12:48:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/3/2019; P: 3/22/2019; 146 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 0:19:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/24/2019; P: 3/22/2019; 82 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 1:56:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31b-13:13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2019; P: 3/22/2019; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 16:10:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 19:52:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31a
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2019; P: 3/22/2019; 36 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 8:34:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2019; P: 3/22/2019; 68 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 8:35:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2019; P: 3/22/2019; 55 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 23:43:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.