VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Giô-suê 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/22/2022; P: 5/25/2022; 45 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2022 8:58:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/1/2022; P: 5/3/2022; 61 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 13:38:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2022 9:4:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:10-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/10/2022; P: 4/12/2022; 76 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 16:22:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 59 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 1:18:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:26-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/27/2022; P: 3/30/2022; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 7:21:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2022; P: 3/21/2022; 79 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 7:14:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/13/2022; P: 3/15/2022; 91 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 12:23:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/6/2022; P: 3/10/2022; 118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 16:6:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:15-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/27/2022; P: 3/3/2022; 62 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 19:46:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 52  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.