VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Giô-suê 8:30-35
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/25/2022; P: 10/3/2022; 158 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/4/2023 18:1:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 8:1-29
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/28/2022; P: 8/31/2022; 152 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2023 2:48:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/21/2022; P: 8/22/2022; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/6/2023 10:28:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 6:20-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/14/2022; P: 8/15/2022; 190 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/7/2023 11:24:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-6:20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/7/2022; P: 8/9/2022; 196 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/7/2023 20:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/10/2022; P: 7/12/2022; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/4/2023 17:39:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-5:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/26/2022; P: 6/29/2022; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/4/2023 17:56:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/19/2022; P: 6/21/2022; 166 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/4/2023 17:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/12/2022; P: 6/15/2022; 187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/4/2023 17:41:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/5/2022; P: 6/8/2022; 163 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/4/2023 17:24:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.