VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-ên 2:17-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 19:11:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 111 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 19:4:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:18-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/20/2021; P: 6/28/2021; 73 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 18:10:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/13/2021; P: 6/14/2021; 134 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 2:41:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 96 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 2:57:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/30/2021; P: 5/31/2021; 83 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 22:17:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/16/2021; P: 5/18/2021; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 21:19:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5; 1 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/9/2021; P: 5/13/2021; 116 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 9:41:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/2/2021; P: 5/7/2021; 150 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 9:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/25/2021; P: 4/29/2021; 155 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 19:55:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 49  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.