VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/10/2021; 53 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 1:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/3/2021; P: 10/4/2021; 79 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 9:33:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/26/2021; 101 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 2:13:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:37-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 9:34:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:43-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2021; P: 9/19/2021; 63 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 5:39:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/29/2021; P: 8/31/2021; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 15:9:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/22/2021; 198 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 10:1:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:20-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 80 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 23:24:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/8/2021; P: 8/12/2021; 152 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 0:25:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:12-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/1/2021; P: 8/2/2021; 117 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 5:39:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.