VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/3/2023; P: 12/4/2023; 76 xem
Xem lần cuối 12/9/2023 22:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:1-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/26/2023; P: 11/30/2023; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/9/2023 23:11:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2023; P: 11/28/2023; 51 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 0:36:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:1:10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/19/2023; P: 11/22/2023; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 13:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Thầy Long Phạm
C:11/12/2023; 76 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2023 1:43:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/5/2023; P: 11/7/2023; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 7:5:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:16-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/29/2023; P: 10/31/2023; 119 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 4:25:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:3; Ma-thi-ơ 24:42-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/22/2023; 97 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:31:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:10/15/2023; 65 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 0:29:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:16-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/8/2023; P: 10/9/2023; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2023 5:20:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 49  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.