VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 7:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 24 xem 2 lưu
Xem lần cuối 27.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 19:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 26 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 14:44:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2020; P: 10/6/2020; 65 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:42:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 13:1-22; 1 Sa-mu-ên 14:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2020; P: 9/28/2020; 153 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 4:24:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:51-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 80 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 8:48:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9; Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 107 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 6:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 103 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 6:34:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2020; P: 8/31/2020; 300 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 16:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/23/2020; P: 8/24/2020; 263 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 7:28:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:18-25
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 107 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 16:50:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.