VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 256 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 5:15:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 103 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:38:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 156 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 20:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 178 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 14:2:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 14:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2019; 176 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 18:19:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11; Lu-ca 2:2-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2019; P: 12/25/2019; 192 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 2:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2019; P: 12/24/2019; 126 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 0:51:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 210 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 0:1:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 150 xem
Xem lần cuối 2/17/2020 7:13:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.