VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2020; 105 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2020 12:23:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 71 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2020 7:46:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 96 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 9:13:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:1-19; Châm-ngôn 13:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/21/2020; P: 6/22/2020; 180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2020 11:49:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 111 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2020 3:7:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/31/2020; 168 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 10:23:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 91 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 13:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2020; 125 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 5:56:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2020; 131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 5:8:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2020; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 6:31:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 34  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.