VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Tôn Giáo Hay Tâm Giao

Ma-thi-ơ 12:43-50
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/19/2015; P: 7/22/2015; 1350 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 22:41:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Dấu Lạ Tối Hậu

Ma-thi-ơ 12:38-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/7/2015; P: 6/9/2015; 1309 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 12:7:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Từ Lòng Đến Lời

Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 1408 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 17:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tội Không Thể Tha

Ma-thi-ơ 12:22-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/24/2015; P: 5/26/2015; 1363 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 4:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 12:15-21
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/3/2015; P: 5/4/2015; 1227 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/13/2018 22:34:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Của Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:1-14
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 1283 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 17:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đến Cùng Chúa

Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 1316 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 15:29:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Điểm Mù

Ma-thi-ơ 11:25-27
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 1268 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 16:52:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thế Hệ Chống Nghịch

Ma-thi-ơ 11:16-24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1218 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/16/2018 7:53:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cao Trọng Trong Nước Trời

Ma-thi-ơ 11:7-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 1213 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/11/2018 18:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.