VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 138
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/17/2019; 28 xem
Xem lần cuối 3.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/10/2019; P: 11/12/2019; 100 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 1:36:12
Đọc  Chia sẻ
Ca-thương 3:19-26
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 140 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 4:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 59:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 124 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 4:40:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 179 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 18:36:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 247 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 13:18:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 935 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 8:23:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 7:8:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 19:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 770 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 8:27:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.