VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/8/2017; P: 10/16/2017; 58 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2017 16:58:57
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Các Ngươi Phải Sanh Lại

Giăng 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/1/2017; P: 10/7/2017; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2017 22:0:32
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Nhà Cầu Nguyện

Giăng 2:13-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/24/2017; P: 10/7/2017; 62 xem
Xem lần cuối 10/15/2017 21:28:20
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tiệc Cưới Thành Ca-na

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/17/2017; P: 9/24/2017; 63 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2017 6:28:12
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Môn Đồ Đầu Tiên Làm Chứng

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 78 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 10:12:17
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Chứng Của Giăng Báp Tít

Giăng 1:19-34
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 49 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 10:12:14
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ban Đầu Có Ngôi Lời

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/27/2017; P: 9/4/2017; 82 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2017 22:41:53
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đấng Christ Vua Hồi Lai

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 38 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2017 1:48:6
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đấng Chữa Bệnh

Ma-thi-ơ 8:14-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 20:36:29
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đấng Thánh Hóa

Giăng 17:6-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/6/2017; P: 8/14/2017; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/2/2017 1:0:16
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng