VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/12/2019; 274 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/15/2020 20:25:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 647 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 9:9:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:30; 2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/12/2019; 229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 3:19:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 314 xem
Xem lần cuối 3/11/2020 21:22:7
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 131
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 334 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/14/2020 11:54:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:15; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 310 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 18:45:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 233 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/14/2020 12:19:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/12/2019; P: 5/14/2019; 361 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 4:13:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ga-la-ti 5:16-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2019; P: 5/14/2019; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 5:14:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 372 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 2:40:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.