VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/12/2019; 196 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 1:43:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 450 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 22:5:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:30; 2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/12/2019; 133 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 7:28:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 226 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 11:28:32
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 131
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 193 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 5:35:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:15; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 1:40:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 15:27:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/12/2019; P: 5/14/2019; 210 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 8:58:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; Ga-la-ti 5:16-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2019; P: 5/14/2019; 170 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 1:18:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 219 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 6:34:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.