VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Sáng-thế Ký 20:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 125 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 10:3:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/22/2020; P: 3/29/2020; 146 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 10:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/15/2020; P: 3/20/2020; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 9:44:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 268 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 23:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:4-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/16/2020; 233 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 16:45:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/9/2020; 124 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 7:5:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 5:52:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 211 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 17:59:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 192 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 3:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16-25
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 195 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 14:39:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.