VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Giăng 5:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2024; P: 6/24/2024; 121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 6:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 55 xem
Xem lần cuối 7/12/2024 6:51:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/2/2024; P: 6/4/2024; 91 xem
Xem lần cuối 7/12/2024 1:49:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:18-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/19/2024; P: 5/21/2024; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 20:24:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:11-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/5/2024; P: 5/10/2024; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 18:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/28/2024; P: 5/1/2024; 190 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 3:10:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:18-29
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/14/2024; P: 4/17/2024; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 14:55:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/7/2024; P: 4/9/2024; 172 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2024 1:2:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:18-27
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/24/2024; P: 3/28/2024; 191 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2024 12:20:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/17/2024; P: 3/19/2024; 154 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 9:44:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.