VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/5/2020; P: 7/7/2020; 130 xem 5 lưu
Xem lần cuối 19.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 17:31:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:11-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/21/2020; P: 6/22/2020; 181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 2:1:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 171 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 12:38:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/7/2020; P: 6/15/2020; 102 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 152 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 14:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 135 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 8:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/17/2020; 174 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 5:8:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 148 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 20:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/3/2020; 329 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 12:51:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.