VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 14:39:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:1-10; Rô-ma 1:26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 6:53:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:5-11,27-29,66-69
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/28/2019; 211 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 15:16:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/14/2019; 154 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 22:41:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 253 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 2:58:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/9/2019; 238 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 21:5:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/2/2019; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:13:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 0:54:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/12/2019; 219 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 23:4:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.