VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 114 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 1:52:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 62 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 6:25:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/4/2020; P: 10/6/2020; 174 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 10:19:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/27/2020; P: 9/28/2020; 114 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 13:23:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 110 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 4:15:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 2:17-3:1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 183 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 4:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/6/2020; P: 9/18/2020; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 57.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:5-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/30/2020; P: 9/16/2020; 195 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 13:22:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/23/2020; P: 8/24/2020; 211 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 0:26:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/16/2020; P: 8/20/2020; 183 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 2:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 24  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.