VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/28/2021; P: 3/1/2021; 79 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 16:12:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/21/2021; P: 2/23/2021; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 17:44:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 17:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/7/2021; 246 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 9:51:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 17:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/24/2021; P: 1/25/2021; 97 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/3/2021 8:45:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 188 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 9:30:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 168 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 15:57:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 245 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 22:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/13/2020; P: 12/14/2020; 201 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/25/2021 19:26:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/6/2020; P: 12/9/2020; 193 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 164 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/3/2021 3:45:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.