VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sống Yêu Thương

1 Giăng 3:11-18
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 173 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Vụ Trong Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-3
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 206 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 20:46:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên

Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 471 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 5:9:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Vương Tử Hòa Bình

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 429 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 5:7:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Cha Đời Đời

Ê-sai 9:1-6
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 189 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 8:29:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 502 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 5:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Giữ Gìn Và Giải Cứu

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 593 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 20:42:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 583 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 5:8:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Trình Dâng Thỉnh Cầu

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 574 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 12:40:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tỏ Bày Tôn Kính

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/4/2018; P: 11/14/2018; 575 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 5:8:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.