VietChristian
VietChristian
httl.org

Nê-hê-mi 8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 198 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 9:52:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 4
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/21/2018; P: 1/30/2018; 373 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 8:42:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 333 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 21:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/7/2018; P: 1/13/2018; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 21:15:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 556 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 5:9:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 404 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 16:37:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/17/2017; P: 12/24/2017; 318 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 12:52:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/11/2017; P: 12/23/2017; 314 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 11:30:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/19/2017; P: 11/25/2017; 233 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 2:15:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 549 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 19:32:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.