VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-phê-sô 6:10-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/15/2022; 85 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 21:34:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/8/2022; P: 5/10/2022; 67 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 13:37:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/24/2022; P: 4/25/2022; 59 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 19:46:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/17/2022; P: 4/20/2022; 46 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 23:0:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/14/2022; P: 4/15/2022; 108 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 22:41:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/10/2022; P: 4/12/2022; 62 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 0:33:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:21-28
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/3/2022; 90 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 23:19:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 80 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/9/2022 18:15:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:38-41
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/20/2022; 80 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 13:33:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:43-48
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/13/2022; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 13:14:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.