VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/19/2021; 30 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 21:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 46 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 8:43:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:8-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/5/2021; P: 9/6/2021; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 21:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/29/2021; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 21:16:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 31:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/22/2021; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 2:59:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:16- 23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 8:52:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:10-23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/8/2021; P: 8/9/2021; 94 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 15:7:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/1/2021; P: 8/2/2021; 122 xem 5 lưu
Xem lần cuối 22.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 7:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/25/2021; P: 7/26/2021; 84 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 20:18:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/18/2021; P: 7/19/2021; 90 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:4:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.