VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giô-na 1
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 29 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 348 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 16:18:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18,25-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/9/2019; P: 6/10/2019; 347 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1,5; Gióp 2:9-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:6/2/2019; P: 6/4/2019; 397 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/26/2019; P: 5/28/2019; 299 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-19; Nhã-ca 2:14-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 320 xem 4 lưu
Xem lần cuối 23.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 131
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 205 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 204 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
MSNC Trần Việt Dũng
C:4/28/2019; P: 4/29/2019; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 313 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 49  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.