VietChristian
VietChristian
httl.org

Làm Tỉnh Hồn Nhau

Làm Tỉnh Hồn Nhau

Phi-lê-môn 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Có Nhau Thì Tốt Hơn

Có Nhau Thì Tốt Hơn

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Rev. Michael Proud
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 188 xem
Xem lần cuối 11/21/2018 21:52:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 144 xem
Xem lần cuối 11/21/2018 15:4:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đồng Tiếng Nói

Đồng Tiếng Nói

Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-35
Pastor Evan Lee Dahl
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:4:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Gì Khi Bất Đồng?

Làm Gì Khi Bất Đồng?

Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 322 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Vững Mạnh Linh Hồn

Làm Vững Mạnh Linh Hồn

Công-vụ các Sứ-đồ 14:20-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khen Chê Của Đời

Khen Chê Của Đời

Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/7/2018; P: 10/8/2018; 533 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sống Giữa Ác Cảm Và Chống Đối

Sống Giữa Ác Cảm Và Chống Đối

Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Truyền Đạo Evan Dahl
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 16:9:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chia Sẻ Thuốc Giải Độc

Chia Sẻ Thuốc Giải Độc

Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-17,32-33,38-39,44-52
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 388 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhóm Người Rời Rộng

Nhóm Người Rời Rộng

Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.