VietChristian
VietChristian
nghe.app
Rô-ma 12:1-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/29/2023; P: 2/3/2023; 78 xem
Xem lần cuối 2/4/2023 10:13:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6,11-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/22/2023; P: 1/24/2023; 187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 6:13:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp
C:1/15/2023; P: 1/17/2023; 105 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 1:32:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:24
Pastor Victor Chayasirisobhon
C:1/8/2023; P: 1/11/2023; 74 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 8:51:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/1/2023; P: 1/7/2023; 52 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/1/2023 1:58:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:16-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/25/2022; P: 12/30/2022; 137 xem 9 lưu
Xem lần cuối 22.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6-7; Rô-ma 8:1-3; Ê-phê-sô 2:14-18; Giăng 16:33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/18/2022; P: 12/20/2022; 214 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 10:50:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-49; Lu-ca 2:8-12,15-20; Ma-thi-ơ 2:10-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:12/11/2022; P: 12/12/2022; 215 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/27/2023 22:56:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:12/4/2022; P: 12/6/2022; 169 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 10:8:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/27/2022; P: 12/1/2022; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/30/2023 22:49:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 68  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.