VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:2/9/2020; 148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 18:31:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 473 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 19:31:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 110 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 23:31:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 138 xem 4 lưu
Xem lần cuối 26.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 21:21:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 9:14:57
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-12,22-26,39-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 231 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 6:46:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ma-thi-ơ 25:28-29; Giô-suê 24:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/28/2020; 127 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 23:5:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 390 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 14:13:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 16:23:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.