VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/6/2019; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 11:53:8
Đọc  Chia sẻ
Nhã-ca 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/10/2019; 94 xem
Xem lần cuối 11/30/2019 12:52:48
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 9:20:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 293 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 18:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 108 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 15:39:34
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 118 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:42:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 1020 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 21:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:11:39
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 283 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 6:31:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 170 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.