VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Nhã-ca 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/10/2019; 35 xem
Xem lần cuối 3/24/2019 14:44:38
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 218 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 7:0:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 0:8:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 23:43:23
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 24 xem
Xem lần cuối 3/25/2019 19:55:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 639 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 19:55:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 14:44:44
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 179 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 0:53:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 6:34:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 229 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 20:30:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.