VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 242 xem 9 lưu
Xem lần cuối 22.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2021 6:12:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 84 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 19:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:0:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2021; 171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:14:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:3-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2021; P: 1/26/2021; 144 xem 4 lưu
Xem lần cuối 27.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/17/2021; P: 1/26/2021; 409 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 7:40:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 90 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 17:41:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 146 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2021 0:9:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 163 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/25/2021 19:26:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.