VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Ma-thi-ơ 9:1-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/4/2020; P: 10/7/2020; 385 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2023 21:3:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/27/2020; 427 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 22:11:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/20/2020; P: 9/23/2020; 464 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 0:47:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:34-35
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/13/2020; 507 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/21/2023 23:46:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 398 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 17:33:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:20-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/30/2020; P: 8/31/2020; 424 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 10:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-28
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/23/2020; 355 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 17:4:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 416 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 1:40:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 667 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 8:32:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:66-69
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/26/2020; 407 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 5:8:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 95  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.