VietChristian
VietChristian
svtk.net
Thi-thiên 8:3-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 501 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 23:44:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:5/21/2017; 1196 xem 44 lưu
Xem lần cuối 8/12/2022 18:33:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 641 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 13:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 602 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/3/2022 23:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 844 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/9/2022 17:4:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:5/7/2017; 1469 xem 47 lưu
Xem lần cuối 8/5/2022 8:41:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/7/2017; 514 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 2:23:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:27-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 636 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 3:6:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28-31
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/23/2017; P: 5/1/2017; 447 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 2:44:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:4/28/2017; 1469 xem 45 lưu
Xem lần cuối 7/29/2022 3:18:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 90  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.