VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-42
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/1/2020; 392 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 2:48:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 416 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 4:44:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 329 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 15:27:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:13-24
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:1/25/2020; P: 2/25/2020; 221 xem
Xem lần cuối 11/29/2021 7:7:25
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:2-19
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/16/2020; P: 2/20/2020; 1120 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/23/2021 22:55:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 375 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 9:58:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/2/2020; 595 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 3:3:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8; Mác 9:1-9; Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:1/21/2020; 242 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 14:30:32
Đọc  Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/29/2019; 297 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 2:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/15/2019; 444 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 2:43:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 87  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.