VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 4:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 25 xem 2 lưu
Xem lần cuối 25.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/23/2019; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 19:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:19-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:38:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/2/2019; P: 6/6/2019; 143 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:38:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/2/2019; 123 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:20-22
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:38:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:39:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:16
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/12/2019; 131 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:38:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/5/2019; P: 5/6/2019; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:38:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 212 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 15:38:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 74  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.