VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 11:2-19
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/16/2020; P: 2/20/2020; 436 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 162 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 14:5:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/2/2020; 308 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 21:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8; Mác 9:1-9; Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:1/21/2020; 53 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 17:12:6
Đọc  Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/29/2019; 137 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 17:17:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/15/2019; 269 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:25:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 218 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:13-15
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:12/2/2019; 49 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 22:5:10
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:22
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/1/2019; 239 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:44:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/24/2019; 176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 5:42:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.