VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/27/2013; 795 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 14:7:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/13/2013; 565 xem
Xem lần cuối 12/10/2019 20:18:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14; 1 Cô-rinh-tô 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/6/2013; 957 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 23:15:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-18; Giăng 14:25-27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/29/2013; 749 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 12:6:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/22/2013; 866 xem
Xem lần cuối 12/4/2019 13:45:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:5-6; Thi-thiên 37:34-40
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/15/2013; 833 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 10:52:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/8/2013; 904 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 0:31:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 6:6-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/1/2013; 751 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 7:34:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/25/2013; 728 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2019 4:8:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/18/2013; 1019 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 14:16:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.