VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/27/2013; 754 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 2:53:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/13/2013; 540 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 16:54:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14; 1 Cô-rinh-tô 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/6/2013; 941 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 14:45:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-18; Giăng 14:25-27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/29/2013; 731 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 13:48:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/22/2013; 845 xem
Xem lần cuối 9/9/2019 22:16:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:5-6; Thi-thiên 37:34-40
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/15/2013; 812 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 14:51:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/8/2013; 874 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 6:36:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 6:6-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/1/2013; 727 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 5:13:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/25/2013; 713 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 20:30:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/18/2013; 1000 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 15:15:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.