VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/5/2013; 1441 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 13:39:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2011; 1867 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 21:19:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/13/2011; 1839 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 2:42:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/30/2010; 1740 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 13:27:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/21/2010; 1464 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/21/2019 20:44:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2009; 1915 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 1:51:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.