VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/5/2013; 1468 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 2:23:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2011; 1900 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 6:23:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/13/2011; 1902 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 22:14:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/30/2010; 1793 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 8:58:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/21/2010; 1517 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 6:15:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2009; 1952 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 17:11:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.