VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:7/22/2012; 967 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:17:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:7/8/2012; 840 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 23:9:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/24/2012; 1291 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 13:54:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/10/2012; 613 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 2:40:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/3/2012; 1076 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 23:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:1-14
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/13/2012; 932 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 23:11:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/6/2012; 946 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 2:41:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:14-21
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/29/2012; 1135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 20:59:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/8/2012; 837 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 23:11:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-11
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:2/19/2012; 774 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 2:37:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.