VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Truyền-đạo 3:1-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/24/2012; 1242 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 0:37:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/10/2012; 574 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 8:33:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/3/2012; 999 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 4:33:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:1-14
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/13/2012; 884 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 10:8:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/6/2012; 921 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 12:0:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:14-21
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/29/2012; 1092 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 7:14:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/8/2012; 784 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 15:16:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-11
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:2/19/2012; 721 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 3:34:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:1/22/2012; 933 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 6:52:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:12-23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:11/27/2011; 811 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 17:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.