VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Thi-thiên 91:1-16; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/25/2024; P: 2/28/2024; 27 xem
Xem lần cuối 2/29/2024 22:17:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 130:1-8; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2024; P: 2/23/2024; 53 xem
Xem lần cuối 2/28/2024 9:48:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 15:8-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2024; P: 2/23/2024; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 19:49:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:1-11; Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/4/2024; P: 2/22/2024; 47 xem
Xem lần cuối 2/29/2024 19:13:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:9-18; Giăng 13:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/28/2024; P: 2/22/2024; 45 xem
Xem lần cuối 52.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9; Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2024; P: 2/21/2024; 34 xem
Xem lần cuối 2/29/2024 3:34:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:1-12,44-47; Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2024; P: 2/21/2024; 38 xem
Xem lần cuối 2/29/2024 6:29:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 30:15-26; Lu-ca 8:4-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/7/2024; P: 2/21/2024; 32 xem
Xem lần cuối 2/29/2024 5:56:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:1-17; Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2023; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 21:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 57:14-21; 1 Phi-e-rơ 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/3/2023; 100 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2024 13:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 48  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.