VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Giô-suê 1:1-9; 2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/16/2022; P: 1/17/2022; 273 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 6:40:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-18; 1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/7/2020; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 10:43:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-3; Thi-thiên 19:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2020; P: 5/29/2020; 587 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 18:55:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34; 1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 531 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 6:43:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10; 1 Phi-e-rơ 1:10-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 460 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 10:0:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-5; 1 Phi-e-rơ 1:6-9
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/3/2020; 415 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 3:47:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-3,10-17; 1 Phi-e-rơ 1:1-5
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2020; 432 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 20:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 564 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 2:22:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:1-21; Mác 14:22-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/1/2020; 485 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 7:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:1-15; Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 470 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 2:18:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 49  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.