VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 609 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/3/2021 13:20:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 409 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 2:47:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 4:26:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 658 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 22:28:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/21/2017; P: 5/25/2017; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2021 7:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 492 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 20:12:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:17-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 484 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:14:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/30/2017; P: 5/4/2017; 493 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 22:52:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 346 xem
Xem lần cuối 10/7/2021 20:37:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/9/2017; P: 4/12/2017; 497 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 3:20:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 39  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.