VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 650 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 17:52:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 832 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 19:49:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 761 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 20:4:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Văn Bé
C:5/29/2016; P: 6/2/2016; 1122 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 13:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 490 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 5:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 713 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 9:55:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 909 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:6-15; 2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mark Rivera
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 500 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 9:27:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 638 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/11/2021 19:33:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 720 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 12:56:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 39  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.