VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 717 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 7:46:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 550 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 17:29:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 691 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 6:27:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 878 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 22:53:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 556 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 5:16:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 962 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 5:59:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 520 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 3:16:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 577 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 629 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:45:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 662 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 23:42:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 39  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.