VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 695 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/9/2021 11:27:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 522 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 9:3:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 660 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:21:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 849 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/5/2021 14:22:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 527 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/9/2021 21:49:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 936 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/9/2021 9:25:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 489 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 8:39:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 551 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 12:29:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 592 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 0:48:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 633 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/9/2021 11:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 39  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.