VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 672 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 7:24:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 637 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 0:6:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 445 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 9:10:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 815 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 12:2:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 591 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 4:5:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 1111 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 19:2:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 755 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 1:25:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 640 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 23:36:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 619 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 23:50:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 612 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 8:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 39  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.