VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 318 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:20:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 115:1-18; Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 273 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:59:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-27; Giăng 11:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 342 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 1:50:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-13; Khải-huyền 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 18:10:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 11:1-9; 2 Cô-rinh-tô 4:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 242 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 12:12:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Giăng 1:1-5,9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2019; P: 12/31/2019; 191 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 2:1:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-7; Ma-thi-ơ 4:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2019; P: 12/17/2019; 355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 8:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-7; Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2019; P: 12/13/2019; 408 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 13:40:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 45:18-25; Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2019; P: 11/26/2019; 428 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 19:55:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 50:15-21; Rô-ma 12:3-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2019; P: 11/19/2019; 443 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 19:49:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.