VietChristian
VietChristian
svtk.net
2 Các Vua 2:6-15; 2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mark Rivera
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 782 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 15:30:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 852 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/16/2024 9:9:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 982 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 15:28:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 877 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 16:20:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 775 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/17/2024 22:25:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 851 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 15:21:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 1036 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 15:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 738 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/15/2024 21:49:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 1136 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/15/2024 0:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 669 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 15:13:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 49  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.