VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ma-thi-ơ 2:7-12; Rô-ma 12:1-2
Pastor Michael Faber
C:12/1/2013; 867 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 9:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/24/2013; 599 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 5:30:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2013; 708 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 9:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/10/2013; 897 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 12:42:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Rô-ma 6:15-23
Pastor Michael Faber
C:11/3/2013; 482 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 0:48:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2013; 843 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 16:3:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/20/2013; 758 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 8:0:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2013; 651 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2021 23:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5; Ma-thi-ơ 11:28-30; Thi-thiên 37:7-18
Pastor Michael Faber
C:10/6/2013; 622 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 22:17:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/29/2013; 822 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:14:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 39  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.