VietChristian
VietChristian
svtk.net
Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 873 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:57:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 803 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 7:48:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 772 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/17/2024 6:49:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 774 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 2:2:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:3; 1 Các Vua 19:1-8
Pastor Michael Faber
C:11/1/2015; 838 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:48:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 747 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/17/2024 18:10:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 856 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/16/2024 19:5:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:13-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/11/2015; P: 10/12/2015; 886 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 20:50:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 835 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:43:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 823 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:42:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 49  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.