VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9; Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2024; P: 2/21/2024; 116 xem
Xem lần cuối 7/11/2024 12:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:1-12,44-47; Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2024; P: 2/21/2024; 94 xem
Xem lần cuối 7/4/2024 0:14:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 30:15-26; Lu-ca 8:4-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/7/2024; P: 2/21/2024; 91 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 2:6:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:1-17; Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2023; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 14:8:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 57:14-21; 1 Phi-e-rơ 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/3/2023; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 13:8:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:13-18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/26/2023; P: 11/28/2023; 161 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 13:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:1-22; Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/19/2023; P: 11/21/2023; 126 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2024 14:16:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 8:30-35; Ma-thi-ơ 26:26-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2023; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 23:25:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-15
Thầy Trần Nguyên Anh
C:11/5/2023; P: 11/7/2023; 94 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 22:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24; Giăng 12:23-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/29/2023; P: 10/31/2023; 112 xem
Xem lần cuối 7/3/2024 3:13:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.