VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
2 Cô-rinh-tô 5:11-12
Pastor Michael Faber
C:1/1/2012; 509 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 8:41:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2011; 621 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/9/2021 5:19:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:16-20; Giăng 1:1-5; Giăng 1:9-18
Pastor Michael Faber
C:12/4/2011; 507 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 18:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2011; 603 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:0:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:6-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/20/2011; 480 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2021 1:1:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2011; 726 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 10:52:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Pastor Michael Faber
C:11/6/2011; 479 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2021 20:3:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2011; 572 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 4:4:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2011; 608 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 1:1:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/16/2011; 636 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 4:56:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 39  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.