VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2011; 579 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 15:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/27/2011; 561 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 6:9:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/23/2011; 576 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 18:9:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2010; 627 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 20:41:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/5/2010; 780 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 6:27:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/24/2010; 649 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 17:10:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/5/2010; 598 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/30/2021 22:54:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/29/2010; 545 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 20:44:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:25-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/8/2010; 601 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 2:41:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/10/2010; 565 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 19:2:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  38 / 39  Tiếp  Cuối

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.