VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Thi-thiên 1:1-6; Hê-bơ-rơ 4:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2022; P: 10/11/2022; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 13:43:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:1-8; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/2/2022; P: 10/8/2022; 189 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:29:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:1-18; Giăng 13:1,31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/25/2022; P: 9/26/2022; 149 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 12:1:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:1-22; Hê-bơ-rơ 10:26-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2022; P: 9/19/2022; 183 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 3:41:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2022; P: 9/12/2022; 166 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 22:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32:1-11; 2 Cô-rinh-tô 7:8-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/4/2022; P: 9/5/2022; 193 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:29:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 6:1-9; Giăng 15:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2022; P: 8/29/2022; 200 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 3:55:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:16-24; Mác 14:66-72
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/21/2022; P: 8/22/2022; 305 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 12:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-15; Phi-líp 3:15-4:1
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2022; P: 8/18/2022; 240 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 20:31:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:5-17; Sáng-thế Ký 45:4-5; 1 Sa-mu-ên 30:21-25; Ma-thi-ơ 18:23-34
Mục Sư Nguyễn Thiện
C:7/24/2022; P: 7/27/2022; 345 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 13:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.