VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 6:60-71
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 307 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 7:32:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 429 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 11:21:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 89:1-18;
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 409 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 22:13:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 630 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 22:55:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 440 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 498 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 12:28:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 320 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 5:22:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 370 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 20:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 256 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 11:47:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 407 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 10:51:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.