VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Các Vua 2:6-15; 2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mark Rivera
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 318 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 23:15:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 463 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 18:50:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 544 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 2:13:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 600 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 17:36:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 405 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 16:27:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 542 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 13:16:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 754 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 0:27:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 420 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 7:17:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 824 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 3:0:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 391 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 9:9:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 36  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.