VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cô-lô-se 2:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 484 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 5:49:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:8-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 418 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 2:28:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 457 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 19:53:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 510 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 1:2:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 357 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 3:36:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 730 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 15:33:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 734 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 10:29:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 531 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 20:29:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 663 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 14:34:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 519 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 12:18:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 38  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.