VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 435 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 16:39:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 437 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 6:5:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 489 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 6:4:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 568 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 12:38:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 510 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 11:0:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 16:50:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 690 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 21:27:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 429 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 21:53:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 747 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 18:31:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 643 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 0:42:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 36  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.