VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 701 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 6:47:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 436 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 11:25:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 756 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 16:52:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 654 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 12:33:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 474 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 11:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 524 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 9:1:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 484 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 496 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 9:5:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:3; 1 Các Vua 19:1-8
Pastor Michael Faber
C:11/1/2015; 468 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 20:5:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 476 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 22:2:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 36  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.