VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 580 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 23:38:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 620 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 0:36:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 427 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 22:31:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 558 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 8:11:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 774 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 19:52:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 439 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 3:2:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 854 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 15:6:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 410 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 20:19:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 451 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 19:3:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 462 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 0:33:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 38  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.