VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 468 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 6:30:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 516 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 7:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 470 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 11:31:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 489 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:21:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:3; 1 Các Vua 19:1-8
Pastor Michael Faber
C:11/1/2015; 461 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 8:35:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 473 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 15:39:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 557 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 20:30:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:13-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/11/2015; P: 10/12/2015; 520 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 19:52:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 424 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 6:43:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 549 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 23:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 36  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.