VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 427 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 7:47:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 553 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 10:47:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 496 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 8:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:1-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/13/2015; 752 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 16:46:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 668 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 4:21:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 698 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 2:22:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 510 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 0:29:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 510 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 2:2:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18; Rô-ma 8:28-38; 2 Cô-rinh-tô 4:7-12
Pastor Michael Faber
C:8/2/2015; P: 8/3/2015; 693 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 23:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 866 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 0:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 36  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.