VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 648 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 12:22:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 460 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:29:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 598 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 23:32:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 805 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 20:30:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 476 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 3:8:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 888 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 2:41:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 440 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 7:42:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 478 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 21:12:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 519 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 6:57:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 565 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 0:19:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 39  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.