VietChristian
VietChristian
httl.org

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/10/2013; 765 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 10:47:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Rô-ma 6:15-23
Pastor Michael Faber
C:11/3/2013; 348 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 7:56:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2013; 716 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 16:51:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/20/2013; 633 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/28/2019 15:52:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/13/2013; 538 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5; Ma-thi-ơ 11:28-30; Thi-thiên 37:7-18
Pastor Michael Faber
C:10/6/2013; 486 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 4:17:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/29/2013; 661 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 17:5:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/22/2013; 569 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 21:56:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/15/2013; 696 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 15:35:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3; Ma-thi-ơ 5:4; 2 Cô-rinh-tô 7:10
Pastor Michael Faber
C:9/8/2013; 342 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 16:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 36  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.