VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/16/2014; 781 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 7:30:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:45-50
Pastor Michael Faber
C:2/9/2014; 501 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/2/2021 4:29:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/2/2014; 1027 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 7:31:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2014; 891 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 8:39:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/12/2014; 734 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 3:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7; Ma-thi-ơ 25:31-46
Pastor Michael Faber
C:1/5/2014; 809 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 7:39:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2013; 620 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 7:51:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2013; 677 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 2:20:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2013; 804 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:24:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2013; 633 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 10:47:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 39  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.