VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/16/2014; 723 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:1:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:45-50
Pastor Michael Faber
C:2/9/2014; 424 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 20:17:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/2/2014; 942 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 16:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2014; 822 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 18:58:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/12/2014; 631 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:32:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7; Ma-thi-ơ 25:31-46
Pastor Michael Faber
C:1/5/2014; 720 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 14:53:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2013; 554 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 0:33:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2013; 610 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 21:28:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2013; 702 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 11:18:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2013; 575 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 3:24:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 39  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.