VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/16/2014; 733 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 3:53:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:45-50
Pastor Michael Faber
C:2/9/2014; 435 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 19:1:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/2/2014; 953 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 13:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2014; 835 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 10:0:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/12/2014; 661 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 8:4:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7; Ma-thi-ơ 25:31-46
Pastor Michael Faber
C:1/5/2014; 737 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:6:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2013; 564 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 22:3:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2013; 620 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/6/2021 9:5:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2013; 721 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 20:7:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/8/2013; 582 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 15:55:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 39  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.