VietChristian
VietChristian
nghe.app

Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/25/2013; 454 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 23:0:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/18/2013; 406 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2013; 577 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 10:3:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-11; Lu-ca 18:9-14
Pastor Michael Faber
C:8/4/2013; 408 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 8:24:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/28/2013; 606 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 16:6:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/21/2013; 719 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 0:15:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; ; Rô-ma 10:13
Pastor Michael Faber
C:7/7/2013; 464 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 20:21:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/30/2013; 522 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 16:42:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-11
Pastor Michael Faber
C:6/9/2013; 495 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:58:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2013; 417 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 13:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 36  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.