VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 6:13; Ma-thi-ơ 26:36-42
Pastor Michael Faber
C:3/3/2013; 609 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 17:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/17/2013; 527 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 0:49:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Pastor Michael Faber
C:2/3/2013; 284 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 14:28:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/27/2013; 390 xem
Xem lần cuối 10/21/2019 3:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/20/2013; 475 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 0:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/13/2013; 446 xem 1 lưu
Xem lần cuối 22.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:8-9; Mác 7:20-23
Pastor Michael Faber
C:1/6/2013; 515 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 3:0:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2012; 409 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 20:57:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/23/2012; 403 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 7:43:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/16/2012; 330 xem
Xem lần cuối 10/18/2019 18:20:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 36  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.