VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/28/2013; 640 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 1:9:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/21/2013; 742 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 17:52:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; ; Rô-ma 10:13
Pastor Michael Faber
C:7/7/2013; 483 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 20:19:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/30/2013; 552 xem
Xem lần cuối 4/8/2020 5:21:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-11
Pastor Michael Faber
C:6/9/2013; 519 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 22:41:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2013; 442 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 9:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:7-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2013; 806 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 16:12:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2013; 647 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 19:23:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; Rô-ma 8:12-17
Pastor Michael Faber
C:5/5/2013; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 22:5:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2013; 480 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 13:58:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 38  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.