VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/30/2013; 572 xem
Xem lần cuối 10/15/2020 0:4:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-11
Pastor Michael Faber
C:6/9/2013; 544 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 14:36:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2013; 469 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:44:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:7-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2013; 831 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 11:49:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2013; 682 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 2:17:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; Rô-ma 8:12-17
Pastor Michael Faber
C:5/5/2013; 421 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 16:58:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2013; 499 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 19:12:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/14/2013; 615 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 19:43:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Pastor Michael Faber
C:4/7/2013; 465 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 0:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2013; 527 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 13:12:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 39  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.