VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 16:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2013; 493 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 13:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/17/2013; 473 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 18:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:21-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/10/2013; 556 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 14:19:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 6:13; Ma-thi-ơ 26:36-42
Pastor Michael Faber
C:3/3/2013; 642 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 21:52:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/17/2013; 539 xem
Xem lần cuối 2/8/2020 13:43:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Pastor Michael Faber
C:2/3/2013; 298 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 21:27:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/27/2013; 404 xem
Xem lần cuối 2/19/2020 18:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/20/2013; 494 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 11:29:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/13/2013; 464 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 22:22:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:8-9; Mác 7:20-23
Pastor Michael Faber
C:1/6/2013; 537 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 14:6:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 38  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.