VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/30/2013; 587 xem
Xem lần cuối 1/1/2021 15:8:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-11
Pastor Michael Faber
C:6/9/2013; 556 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 6:48:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2013; 485 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 7:31:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:7-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2013; 849 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 21:24:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2013; 702 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; Rô-ma 8:12-17
Pastor Michael Faber
C:5/5/2013; 432 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/1/2021 5:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2013; 508 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 12:12:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/14/2013; 626 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/5/2021 19:32:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Pastor Michael Faber
C:4/7/2013; 474 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/4/2021 5:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2013; 539 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 1:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 39  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.