VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 17:11-19
Pastor Michael Faber
C:12/2/2012; 336 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 18:10:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/21/2012; 319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 20:25:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2012; 600 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 23:48:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:31-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/11/2012; 490 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 14:31:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:11; Ma-thi-ơ 6:25-33
Pastor Michael Faber
C:11/4/2012; 502 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 8:22:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/28/2012; 596 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 2:14:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/21/2012; 502 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 21:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:22-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/30/2012; 522 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 9:34:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/23/2012; 467 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:28:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:24-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/16/2012; 489 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 15:50:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 36  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.