VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/30/2013; 642 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2021 2:28:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-11
Pastor Michael Faber
C:6/9/2013; 599 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/13/2021 3:22:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2013; 532 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 9:18:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:7-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2013; 904 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 2:55:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2013; 764 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 23:44:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; Rô-ma 8:12-17
Pastor Michael Faber
C:5/5/2013; 501 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/10/2021 7:48:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2013; 569 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 19:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/14/2013; 688 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 11:54:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Pastor Michael Faber
C:4/7/2013; 529 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/14/2021 20:6:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2013; 586 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2021 0:28:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 39  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.