VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 14:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/17/2013; 534 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 12:0:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:21-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/10/2013; 626 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:10:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 6:13; Ma-thi-ơ 26:36-42
Pastor Michael Faber
C:3/3/2013; 686 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 15:35:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/17/2013; 564 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 20:34:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Pastor Michael Faber
C:2/3/2013; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 14:47:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/27/2013; 427 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 21:12:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/20/2013; 520 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 11:57:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/13/2013; 493 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 9:59:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:8-9; Mác 7:20-23
Pastor Michael Faber
C:1/6/2013; 571 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 11:28:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2012; 462 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 18:16:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 39  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.