VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Mác 7:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/9/2012; 437 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 6:55:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Pastor Michael Faber
C:9/2/2012; 535 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 6:22:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:45-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/19/2012; 344 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2019 1:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/12/2012; 454 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 6:43:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/29/2012; 401 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2019 12:54:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:7-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/22/2012; 452 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/30/2019 23:24:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Đinh Văn Tư
C:7/15/2012; 2440 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 19:46:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2012; 489 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 15:44:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/4/2012; 508 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 1:12:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:11-43
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/24/2012; 447 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 13:40:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 36  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.