VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Cô-rinh-tô 5:11-12
Pastor Michael Faber
C:1/1/2012; 430 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 0:25:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2011; 532 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 19:5:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:16-20; Giăng 1:1-5; Giăng 1:9-18
Pastor Michael Faber
C:12/4/2011; 444 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 1:32:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2011; 542 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 6:6:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:6-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/20/2011; 409 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 4:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2011; 594 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 18:56:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Pastor Michael Faber
C:11/6/2011; 407 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 14:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2011; 511 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 19:0:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2011; 545 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:55:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/16/2011; 558 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 39  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.