VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/16/2011; 530 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 7:38:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2011; 531 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 9:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/25/2011; 372 xem
Xem lần cuối 2/11/2020 23:1:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2011; 460 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:5:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-16
Pastor Michael Faber
C:9/11/2011; 656 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 5:6:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/4/2011; 461 xem
Xem lần cuối 2/17/2020 9:55:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2011; 531 xem
Xem lần cuối 2/18/2020 4:39:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:21-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2011; 388 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 3:4:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:37-54
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2011; 422 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 8:5:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2011; 496 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 22:46:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  36 / 38  Tiếp  Cuối

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.