VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Cao Hoàng Cung
C:7/15/2018; P: 7/18/2018; 536 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 7:11:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 375 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 4:46:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:11-16
Mục Sư Nguyễn Thiện
C:6/28/2017; P: 6/28/2018; 328 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 9:42:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 458 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 11:45:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2018; P: 6/13/2018; 368 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 10:54:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 262 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 20:14:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2018; P: 5/30/2018; 343 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 3:20:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 456 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 14:14:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 380 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:55:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:1-6 ​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 256 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 22:19:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.