VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 12:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 331 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 16:26:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 845 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 12:49:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 441 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 5:52:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 280 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 19:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 301 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 22:52:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 398 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 17:2:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/21/2017; P: 5/25/2017; 410 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 12:34:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 361 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 10:57:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:17-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 355 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 15:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/30/2017; P: 5/4/2017; 348 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 6:30:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.