VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 27:46
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/2/2019; 188 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 14:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 220 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 7:26:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/5/2019; 151 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 14:13:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/14/2019; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 14:10:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:34
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/7/2019; 231 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 8:31:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:14-21
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:3/10/2019; 192 xem
Xem lần cuối 7/27/2020 14:5:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/3/2018; P: 2/3/2019; 234 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 9:14:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 211 xem
Xem lần cuối 7/27/2020 13:53:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/11/2018; 249 xem
Xem lần cuối 7/28/2020 6:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:40-45
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 195 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 13:50:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.