VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 27:46
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/2/2019; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 22:17:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 178 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 15:55:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/5/2019; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 18:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/14/2019; 239 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 2:24:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:34
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/7/2019; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 9:7:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:14-21
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:3/10/2019; 164 xem
Xem lần cuối 2/14/2020 17:6:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/3/2018; P: 2/3/2019; 213 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 19:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 188 xem
Xem lần cuối 2/13/2020 7:35:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/11/2018; 213 xem
Xem lần cuối 2/9/2020 16:12:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:40-45
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 5:31:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.