VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/9/2017; 233 xem
Xem lần cuối 11/10/2020 13:23:37
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2020 16:12:11
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:8-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/26/2017; P: 3/31/2017; 395 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 10:0:2
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 441 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2020 1:42:45
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/12/2017; P: 3/15/2017; 445 xem
Xem lần cuối 11/17/2020 11:19:58
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 345 xem
Xem lần cuối 11/22/2020 5:33:28
Đọc  Chia sẻ
Gióp 23:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 346 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 3:43:21
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:43-48
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/19/2017; P: 2/23/2017; 298 xem
Xem lần cuối 11/17/2020 16:18:9
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/12/2017; 258 xem
Xem lần cuối 11/18/2020 23:11:52
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 470 xem
Xem lần cuối 11/23/2020 2:0:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 73  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.