VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 117 xem
Xem lần cuối 10/27/2020 19:50:57
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/22/2019; 136 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 18:53:18
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:4-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/15/2019; P: 12/16/2019; 114 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 6:50:6
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3a
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 168 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 19:16:11
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 136
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/24/2019; P: 11/25/2019; 166 xem
Xem lần cuối 10/30/2020 13:59:7
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:16-26
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/17/2019; P: 11/21/2019; 139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 1:41:23
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/10/2019; P: 11/12/2019; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 1:41:9
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/3/2019; P: 11/5/2019; 180 xem
Xem lần cuối 10/30/2020 1:39:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 131 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 5:32:13
Đọc  Chia sẻ
Giăng 9:36-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/20/2019; P: 10/26/2019; 140 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 5:33:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 73  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.