VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 17:57:15
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 19:15:15
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 274 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 8:17:50
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 32:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 136 xem
Xem lần cuối 10/30/2020 1:45:11
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 257 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2020 1:44:48
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 231 xem
Xem lần cuối 10/30/2020 1:41:53
Đọc  Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 223 xem
Xem lần cuối 10/29/2020 10:32:25
Đọc  Chia sẻ
Mác 7:25-30; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 210 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 3:19:50
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 209 xem
Xem lần cuối 10/5/2020 11:47:29
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 211 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 10:17:1
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 73  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.